Hrvatska knjižnica za slijepe

sivi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 114/10, 38/11 i 25/13) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Hrvatske knjižnice za slijepe

Osoba za kontakt- službenica za informiranje

Jelena Lešaja
Tel/FAX  01 6444 045; 01 6444 040

E-mail:   jelena.lesaja@hkzasl.hr
cl.blind@zg.t-com.hr

Način predavanja zahtjeva:
-  pisanim putem na adresu :
Hrvatska knjižnica za slijepe
Službenica za informiranje
Šenoina 34
10000 Zagreb

-   elektroničkom poštom na adresu:
jelena.lesaja@hkzasl.hr  ili  cl.blind@zg.t-com.hr
-   telefonom ili telefaksom na brojeve: 01/6444 045; 01/6444 040


Ovdje možete preuzeti:

Odluku o ustrojavanju kataloga informacija

Odluku o imenovanju službenika/ce za informiranje

Katalog informacija

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji