Hrvatska knji?nica za slijepe

sivi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doga?anja

2017.

Dedek

18. sije?nja u 17 sati u Hrvatskoj knji?nici za slijepe Kristian Novak

S velikim uzbu?enjem najavljujemo gostovanje knji?evnika Kristiana Novaka u na?oj knji?nici. Dijelite informaciju, pozovite prijatelje i sve koji vole knji?evnost. U me?uvremenu ?itajmo njegove romane. Za korisnike Hrvatske knji?nice za slijepe "?rna mati zemla" i "Ciganin, ali najljep?i" su dostupni za preuzimanje u zvu?nom obliku, a majstorski ih je pro?itala glumica Mirjana Sino?i?.

 

 

19. prosinac u 17 sati u Hrvatskoj knji?nici za slijepe, ?enoina 34/1

Studenti Muzi?ke akademije, pod mentorstvom Vlatke Peljhan, poklanjaju Hrvatskoj knji?nici za slijepe koncert. Na programu su
Sergej Rahmanjinov, Elegi?ni trio i Wolfgang Amadeus Mozart, Kvintet za klarinet i guda?ki kvartet K581. Glazbena_akademija

Dva ansambla studenata Muzi?ke akademije u Zagrebu ?ine neki od najboljih studenata te institucije. Osvaja?i su nagrada na solisti?kim i natjecanjima komorne glazbe i solisti uz orkestre, ali prije svega veliki zaljubljenici u komornu glazbu, kojoj s velikim zadovoljstvom i znati?eljom posve?ujudu?no vrijeme sa studiranje i pripremu. Kao istinskim ljubiteljima ove vrste muziciranja, ?elja im je da komorna glazba na ovaj ili onaj na?in trajno ostane dijelom njihova profesionalnog ?ivota. S rado??u ?e vam predstaviti rezultat svojeg istra?ivanja ovih partitura.

Izvo?a?i: Marko Bi?kup, klavir / Jeremija Bundalo, violina / Emanuel Pavon, violon?elo / Emma ?tern, klarinet / Zvonimir Krpan, violina / Marija Ba?i?, violina / Tajana ?kori?, viola / Iva Ilakovac, violon?elo

28.11. 2017. u 17 sati, Planet Zemlja i ?ivot

Predava?, Neboj?a Subanovi?, znanstvenik i meteorolog
Od  tri obe?avaju?a kandidata u  nastanjivoj zoni Sun?evog sustava, samo je Zemlja imala sre?u da se na njoj razvije slo?eni oblik  ?ivota. Koje je to klju?ne elemente Zemlja zadovoljila da se na njoj mogao razviti i odr?ati slo?eni oblik ?ivota ?  Kako je zemljina atmosfera utjecala na razvoj ?ivota i kako je ?ivot na Zemlji utjecao na razvoj njene atmosfere ?to to Zemlja ima, a Mars i Venera nemaju ?

Subanovic

Neboj?a Subanovi?, znanstvenik i meteorolog, ispri?ao nam je pri?u o Zemlji i svim njenim fazama, od jaslica do srednje ?kole:) Tajna ?ivota na Zemlji je privukla publiku koja je imala brojna pitanja tako da se nakon izlaganja razvila solidna diskusija. Po svemu sude?i, gost predava? ?e nam do?i opet s nekom srodnom temom.

 

14.11. 2017. u 17 sati TRIBINA HRVATSKO-HISPANSKOG DRU?TVA
MOJA LUTANJA JU?NOM AMERIKOM PREDAVA?: SILVA JURI?A

hispano

04.11. 2017. u 11 sati, Kviz – natjecanje
Voditelj i autor kviza Mario Kova?

kviz

26.10.  u 17 sati ?Promocija knjige  „ 25 godina poslije – Diploma za smrt „ Zoran Bru?i?
Autor je  dva  uspje?na romana, Diploma za smrt i Divlja? .Prema romanu, Diploma za smrt,  snimljen je cjelove?ernji igrani film i TV serija,a nastavak „ 25 godina poslije – Diplome za smrt,  tema je  doga?anja . Zoran Bru?i? je uspje?an producent, glazbenik i skladatelj.

brucic

16. listopada 2017.

Danijela Maru?i?, Ivana Vinko i Gordana Ragu?- Vodenac,  odr?ale su radionicu u?enicima  3. a razreda Osnovne ?kole Josip Ra?i?,  razrednica Dragana Rakonca.

posjet_skoli

 

16.10.2017.u 16,00 sati otvorenje izlo?be „Gogine taktilne slikovnice“
Izla?u se radovi na?e kolegice Gordane Ragu?- Vodenac ?nastali? 80-tih godina pro?log stolje?a.Ovo je prilika da pogledamo sa koliko ljubavi i talenta su nastale prekrasne taktilne slikovnice namijenjene slijepoj djeci.

Goga1

Goga2

 

17.10.2017. u 17,00 sati promocija zvu?ne knjige „?ale su ostale kod ku?e“

Jeste li ?itali Nuhanovi?eve putopisne pri?e o zemljama biv?eg SSSR-a? Duhovite su, tople i na nepretenciozan na?in govore zapravo o mnogim stvarima. Autor dolazi u goste 17. listopada u 17 sati pri?ati s nama o putovanju i pisanju. Do?ite! Knjiga "?ale su ostale kod ku?e", koju je u studiju za na?e korisnike pro?itao sam autor, dostupna je za preuzimanje.

Nuhanovic

 

09.10. u 17 sati, odr?ati ?e se promocija  knjige, UDAHNUTI SVJETLA POZORNICE,
Metodologija kazali?nog rada sa slijepim i slabovidnim osobama
autora Maria Kova?a
Nakladnik : Hrvatski centar ITI

Kovac_Mario

OTPAD NIJE SME?E“
U prostorijama knji?nice postavljena je retrospektivna izlo?ba ?radova djece iz DV Siget (skupina „MEDVJEDI?I“),odgajatelj Sandra Helbet Kocijan.Radovi su na recikliranom papiru od otpadnih i prirodnih materijala.Izlo?ba je otvorena do 15.10.2017.

Siget

 

12.09.2017.u 17 sati Stjepan Bahert i Darko ?ubrini?, Hrvatska glagolja?ka ba?tina u kontekstu europske kulture. Op?irnije

glagoljica

 

23. 05.  2017. u 17 sati ?predavanje pod naslovom „ Andrija Mohorovi?i?, utemeljitelj hrvatske geofizike – 160. obljetnica ro?enja“, predava? , prof. dr. sc. Marijan Herak, Geofizi?ki odsjek Prirodoslovno – matemati?kog  fakulteta u Zagrebu. Andrija_Mohorovcic

 

08.svibnja 2017. u 15:00 h „Svijet dodira Kristine Krsnik".

Program su pripremile;  Ru?ica Ra?poli? i Anita Matkovi?.

 1.LUTKICA NA DAR: Marija  i Paola  (pred?kolci)
2.SUN?ANE ZRAKE I MEDVJE?I PLES: klavir ?etveroru?no (Lea Lu?i?  i prof. ??????Ruzica Ra?poli? )
3.CLIMB EV'RY MOUNTAIN(Bo?ica Pand?i?)
4.LOVE ME LIKE YOU DO (Bo?ica Pand?i?, Josip ?uzel i Noa Pe?evski)

izlozba_krsnik

03.05. u 12 sati u auli Knji?nice Filozofskog fakulteta

Hrvatska knji?nica za slijepe i? Knji?nica Filozofskog fakulteta otvaraju izlo?bu
HRVATSKA KNJI?NICA ZA SLIJEPE -PRO?LOST I SADA?NJOST .

filozofski_izlozba

 

U petak, 21. travnja u 17 sati, Hrvatska knji?nica za slijepe vas poziva na matineju u No?i knjige. Pjesni?ku matineju posvetili smo velikom portugalskom knji?evniku Fernandu Pessoi. O njegovom ?ivotu i djelu govorit ?e Kristina ?ernjul, studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu koja ?e tako?er ?itati stihove u izvorniku. Prevedene Pessoine stihove govorit ?e na? novi spiker, pjesnik i prozaik, Bogdan Arnautovi?. Na brajici ?e ?itati Ivana Vinko, bibliotekarka, braji?arka itd. Na gitari je s nama dragi gost, Predrag Krajnovi?. Do?ite nam, mi smo uvertira za sve ?to vas ?eka u produ?enoj No?i knjige:) Uostalom, Pessou se ne propu?ta tek tako.

 

18.travnja u 17,00 Kalman ?iha-U bespu?u Himalaje

Hrvatska knji?nica za slijepe vas poziva na predavanje prof. Kalmana ?ihe. U svojoj knjizi "Do posljednjeg sloja", koja se upravo kod nas snima, autor je opisao pre?ivljavanje u bespu?u Himalaje.
"Poslije nesre?e na Pisang Peaku o ?emu je rije? u ovim zapisima, nakratko sam zastao, a potom nastavio dalje i druga?ije bez gor?ine i ?ala za pro?lo??u. Zapisao sam iskustva duboko usa?enog poriva za pre?ivljavanjem prije nego ?to bi izblijedjela iz sje?anja, ili jo? gore, prije nego ?to bi, varljiva, poprimila naznake pretjerivanja.“

 

Utorak, 28. o?ujak u 17 sati, KONCERT STUDENATA MUZI?KE AKADEMIJE
Zaista smo u?ivali u prekrasnom muzi?kom do?ivljaju i toplom, sun?anom poslijepodnevu u knji?nici. Puno hvala Muzi?koj akademiji na ovom daru, a posebno profesorici Vlatki Peljhan i njenim studentima odnosno studenticama. Na programu su bili Joseph Haydn, Guda?ki kvartet op. 20 br. 4, i Darius Milhaud, Suita za violinu, klarinet i klavir. Svi su stolci bili popunjeni, a sa zadovoljstvom smo u publici prona?li i nekoliko novih lica. Fotografirao je Davor Rozi?.

Koncert_studenti

25.03. Dr?avno natjecanje u brzom i izra?ajnom ?itanju Brailleovog pisma

Pobjednici natjecanja u brajici
Hrvatska knji?nica za slijepe·25. o?ujka 2017
Rezultati 9. Dr?avnog natjecanja u brzom i izra?ajnom ?itanju brajice, onako ugrubo, su...
U?ENICI:
1. Kristina Krsnik
2. Tea Raki?
3. Goran Para?
UTJE?NA odnosno POTICAJNA (kako je to pripomenuo prof. Pa?in): Josip ?uzel
ODRASLI:
1. Ella Bari?i?
2. Ivana Vinko
3. Nikola Rundek
UTJE?NA/POTICAJNA: Maja Vukadinovi?
KATEGORIJA BRAJEV REDAK:
1. Ivana Vinko
2. Nikola Rundek
3. Ella Bari?i?
Hvala svima na sudjelovanju i suradnji, tati Raki?u i tvrtki Filir d.o.o. na donacijama, Ljerki Dinjar na golemoj organizaciji i Ljerki Turkalj na pripremi tekstova. ?itajmo i pi?imo ?to vi?e!

brajica_natjecanje

 

14.03. 2017. u 15 sati ?Otvorenje izlo?be „ KREATIVNA RADIONICA „ Udruge slijepih Primorsko – goranske ?upanije

Psi


U utorak, 14.03. 2017. u 15 sati, pridru?ite nam se na otvorenju izlo?be kreativaca iz Udruge slijepih Primorsko – goranske ?upanije.
Duborez, keramika, ka?irani papir, glina, gips, svila, papir, heklanje i kuki?anje, poezija i proza...umjetni?ki izraz ne prepoznaje granice.
U programu otvoranja izlo?be sudjelovat ?e u?enici Centra "Vinko Bek" sa zanimljivim glazbeno-dramskim programom.
Izlo?bu mo?ete pogledati do 14. travnja.Rijeka_izlozba

 

07.03. u 17 sati BIBLIJSKA MEDICINA  

Predava? je, Slavica Dodig, autorica istoimene knjige koja je upravo snimljena i na raspolaganju vam je u fondu na?e knji?nice.
Veselimo se va?em dolasku.

Dodig

 

21. 02. 2017.  u 17 sati Biblioterapija
Prof. Ivana Ba?i? odr?ala je odli?no predavanje o tome kako nam ?itanje i dru?enje s knjigama pobolj?ava kvalitetu ?ivota i poma?e nam postati najboljom verzijom nas samih. Ako itko zna da je tome tako, onda su to na?i ?lanovi. Posje?enost je bila velika, do?li su i ?lanovi iz Siska i neki koje ina?e rijetko vi?amo na doga?anjima. Sve u svemu, ovo je bio pun pogodak i nekako se nadamo da je to tek po?etak jedne lijepe pri?e. Fotografije je napravio Davor Rozi?, ponovno objektivom uhvativ?i autenti?nost sudionika i atmosfere.

Biblioterapija

 

17.01.2017. U 17 SATI
U  knji?nici gostuje MILKA BABOVI? doajen hrvatskog novinarstva ,  TV – komentatorica i biv?a atleti?arka.

Milka_Babovic

 

 

 

 

Arhiva doga?anja

Izaberite godinu:

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.