Hrvatska knji?nica za slijepe

sivi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doga?anja

 

Lutke

2013.

12.12.2013. u 18 sati

Ve?er duhovne glazbe za harfu i glas Op?irnije

NAJAVA DOGA?ANJA U HRVATSKOJ KNJI?NICI ZA SLIJEPE ?ZA PERIOD OD 15. 10. DO 15 11. 2013.

14.11. u 17 sati, ??itajmo naglas Balade – 120 godina Miroslava Krle?e op?irnije

11.11. u 18 sati, 100 godina s Albertom Camusom Op?irnije

28.10.? u 17 sati, Umjetnost putovanja? -? gost Jasen Boko Op?irnije

22.10. u 17 sati, Ivana Brli? Ma?urani? i 100. ro?endan ?egrta Hlapi?a – go??a: knji?evnica Sanja Lovren?i? Foto galerija?

16.10. u 17 sati
Promocija braji?nog izdanja knjige ljubavne poezije Mirjane Mrkela Foto galerija

15.10.- Dan besplatnog upisa u knji?nicu

15.10. -15.11. Akcija: Vratite knjigu! – opra?tamo zakasninu

ME?UNARODNI DAN BIJELOG ?TAPA U HRVATSKOJ KNJI?NICI ZA SLIJEPE

15.10.-15.11. Edukativno – informativni posjeti Knji?nici u?enika osnovno?kolskog uzrasta

15.10.? u 12 sati, otvorenje izlo?be? LUTKE, lutkarice Anice Kraljevi?? iz? Udruge Pjetli? Zlatokrijesti?
Namijenjeno? djeci? osnovno?kolskog uzrasta Centra Vinko Bek

Povodom Me?unarodnog dana bijelog ?tapa i po?etka Mjeseca hrvatske knjige u Hrvatskoj knji?nici za slijepe 15. listopada 2013. godine? u 12 sati otvorit ?e se izlo?ba LUTKE lutkarice Anice Kraljevi? iz Udruge za poticanje i osloba?anje kreativnosti kod djece i mlade?i „Pjetli? Zlatokrijesti?“.

Fotogalerija

Nedjelja, 4. kolovoza 2013., grad Vis
Memorijalna zbirka Ranka Marinkovi?a u suradnji s Hrvatskom knji?nicom za slijepe, Turisti?kom zajednicom Grada Visa, te Gradskom knji?nicom i ?itaonicom Vis organizira manifestaciju posve?enu 100. obljetnici ro?enja Ranka Marinkovi?a.

PROGRAM:
21.00
Gradska vije?nica, Vis
otvorenje izlo?be
Oblik lika
kiparice Ive Perovi?
21.30
dvori?te Kulturnog centra, Vis
ve?er razgovora Rije? Ranka Marinkovi?a i
rije? o Ranku Marinkovi?u
(sudjeluju Marija Kohn, Dragutin Lu?i? Luce, ?imun Marasovi? i Sini?a Braj?i?)

 

18.06. - 13.09.2013.

IZLO?BA SKULPTURA - REZBARENE IDEJE
IVAN FERLAN

Samouki slijepi kipar Ivan Ferlan, ro?en je 1924.g u mjestu Kuna na Pelje?cu. Jo? kao dijete u ?koli po?eo je izra?ivati figurice od gline, a kasnije uz oca stolara koji mu je pru?io prvu poduku u rezbarstvu, zapo?inje raditi u drvu. Od kraja 1940 - tih postupno gubi vid. U mladosti je, kako ka?e, upoznao
umjetnost od " Michelangela do Picassa, od Augustin?i?a i Kr?ini?a do Radau?a", ?to je odredilo njegov ?ivotni poziv u kasnijim godinama.
U Zagrebu, gdje i ?ivi od 1965. g. izlagao je ?etiri puta samostalno te sudjelovao na brojnim skupnim izlo?bama.
Njegove radove mo?emo tematski razvrstati u ?etiri osnovne skupine: fantastika, ?ivotinje, ljudski likovi i brodovi.
Do sada je izradio nekoliko stotina skulptura u drvetu i terakoti, od kojih se veliki broj nalazi u Tiflolo?kom muzeju.
Organizatori izlo?be:
Hrvatska knji?nica za slijepe i Tiflolo?ki muzej u suradnji

deva

Foto galerija

 

24. 05. 2013. u 14 sati

Promocija audio izdanja "Stotka na vratima Hajduka"

Autor teksta, sportski novinar Ivan Princivali, tekst pro?itao, legendarni sportski novinar i radijski komentator Edo Pezzi.

Knjiga " Stotka na vratima Hajduka" obuhva?a zanimljivosti, doga?aje, imena, legende, anegdote, ali i uspone i padove tog slavnog  kluba.
Promociji zvu?nog izdanja knjige, prisustvovao je zagreba?ki gradona?elnik Milan Bandi?, pro?elnik za obrazovanje i sport Ivica Lovri?  i brojni po?tovaoci kluba.
O knjizi je govorio sam autor, inicijator ideje Vedran Bona?i?, a predstavljanje su uveli?ali i  predstavnici NO Hajduka, Ante Maji? i Ljubo Pavasovi? Viskovi?. Fotogalerija

 

22. svibnja u 18 sati

200. OBLJETNICA RO?ENJA RICHARDA WAGNERA

Wagner
22. svibnja u 18 sati obilje?it ?emo ro?endan ovog kompozitora, po nekima velikog po nekima malog ali svakako zanimljivog. Osim slu?anja muzi?kih primjera, ?itat ?emo dijelove eseja Thomasa Manna, posve?enog Wagneru, koji je kompozitora nastojao o?istiti od imagea kojeg mu je nametnula nacionalsocijalisti?ka partija da bi upravo zbog tog teksta sam Mann bio primoran napustiti Njema?ku. Upoznat ?emo i britke aforizme Friedricha Nietzschea, filozofa koji se iz velikog wagnerijanca preobratio u njegovog najo?trijeg kriti?ara. Tekstove ?e ?itati Mario Ke?a i Vojin Peri?, a nadamo se da ?e i Sead Muhamedagi?? oplemeniti ovo muzi?ko/polemi?ko popodne svojim sudjelovanjem.
Veselimo se i Va?em dolasku! Fotogalerija

23. travnja u 20 sati???

?Me?unarodna manifestacija u na?oj knji?nici!

NO? KNJIGE

Naziv doga?anja: ?ITAJMO U MRAKU

Mjesto odr?avanja: HRVATSKA KNJI?NICA ZA SLIJEPE, ?enoina 34/1, 10000 Zagreb

Vrijeme doga?anja: 23. travnja u 20 sati

Sudionici (Gosti): ?lanovi i djelatnici Hrvatske knji?nice za slijepe, kao i spikeri koji ?itaju zvu?ne knjige ali i svi posjetitelji…uz mo?da jo? koje iznena?enje

Opis doga?anja: Jesu li to Karamazovi? Rat i mir? ?arobni brijeg? Ili mo?da Crveno i crno? Svjetlo ne?emo paliti. ?itat ?emo svoje omiljene ulomke na brajici i preslu?avati ih u zvu?nom obliku. Oni koji ?itaju „crni tisak“ pozvani su pro?itati svoje omiljene prozne tekstove uz bateriju koja ?e kru?iti knji?nicom. Poku?at ?emo shvatiti neshvatljivo: ?to ?ini najdra?i roman najdra?im romanom. Pristojno je o ukusima ne raspravljati iako se upravo samo o ukusima i mo?e (i mora) raspravljati.
Do?ite jer ?to nas je vi?e bit ?e zanimljivije! Za?to Tolstoj a ne Dostojevski, za?to Mann a ne Stendhal…ili mo?da obrnuto. Foto galerija

20.04. 2013.

Natjecanje u brzom i izra?ajnom ?itanju Brailleovog pisma Fotogalerija


?16.04. 2013.? u 16 sati

Oblik lika - Likovi iz hrvatske knji?evnosti

KIPARICA,? IVA PEROVI?
„ Izabrala sam poznata djela iz hrvatske knji?evnosti i likove koji su stvorili
velikani ?pisane ?rije?i, upravo zato ?to su oni svima dostupni.
Radi se uglavnom o djelima koja se obra?uju kroz lektiru za osnovnu i srednju ?kolu.
Razmi?ljaju?i o likovima koje ta djela obra?uju stvarala sam predod?be o njima te ih utjelovila u kiparskom materijalu i formama koje mi dopu?ta sloboda umjetnosti.
Nadam se da ?e posjetitelji mo?i iz skulptura is?itati misli izvedene iz knji?evnih djela i pouke koje su nam autori ostavili. „

volja materina

Volja materina,2012.terakota, ?ica 36x24x20 cm

Kameni svatovi, August ?enoa Fotogalerija

 

19.03. u 18 sati
Pjesni?ko popodne u Hrvatskoj knji?nici za slijepe
100. obljetnica ro?enja Ivana Gorana Kova?i?a
Sudjeluju: Zvonko Ze?evi? i ?eljko Duvnjak, Ankica Bla?inovi?-Kljajo, Katarina Ivki? i Zvonimir Stane?i?
Fotogalerija

kovacic

 

21. o?ujka 2013. u 11 sati
HRVATSKA KNJI?NICA ZA SLIJEPE I OSNOVNA ?KOLA JOSIPA RA?I?A odr?at ?e promociju taktilne slikovnice SRCE NA DAR (LICITAR)izra?ene u sklopu Projekta gra?anin. Projekt ?e prezentirati u?enici 2.d razreda O? Josip Ra?i?.

Fotogalerija

Licitarska srca

 

28. velja?e 2013. u 18 sati
" ?emu bi se ljudi smijali kad se ne bi smijali drugim ljudima"

Marinkovi?

OBILJE?AVANJE 100. OBLJETNICE RO?ENJA RANKA MARINKOVI?A
Predstava " Ruke"u izvedbi u?enika  Srednje ?kole Centra Vinko Bek, prema adaptaciji Anite Matkovi? i Ru?ice Ra?poli?
Gost predava?, pisac Pavao Pavli?i?. Fotogalerija


12. velja?e u 17:30 sati

Naziv: LJUBAV U KNJI?NICI
Vrijeme: Utorak, 12. velja?e u 17:30 sati. Uo?i Valentinova, Hrvatska knji?nica za slijepe Vas poziva na koncert Vokalnog ansambla Udruge slijepih Zagreb - VAUS. Repertoar ?ine poznati ?lageri i zavi?ajne pjesme s ljubavnom tematikom, dok ?e glumica Mirjana Sino?i? ponuditi svoju interpretaciju nekoliko vrhunskih pjesnika.  

   ljubav u knjiznici

     04. sije?anj 2013.

Prigodna izlo?ba u ?ast izumitelja pisma za slijepe
                       LOUIS BRAILLE
    (04. sije?anj  1809. -06. sije?anj 1852. )

 

 

 

 

Arhiva doga?anja

Izaberite godinu:

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girls who want to have long remy hair extensions flutter may wish to try this hair extensions. Straight hair has become the most popular hairstyle in autumn and winter this year. This casual straight clip in hair extensions style is decorated with exquisite facial features and also shows a hair extensions uk unique femininity.